چند نكته درباره اقتدا

http://uupload.ir/files/anb9_2.jpg

🌷﷽؛

🦋 چند نكته درباره اقتدا 🦋

1. اگر مأموم نداند امام جماعت نماز واجب مى‏خواند يا مستحب نمى ‏تواند به او اقتدا كند.

2. در هر ركعت، نمازگزار مى ‏تواند در بين قرائت و در ركوع به امام جماعت اقتدا كند.

3. موقعى كه مأموم نيت مى ‏كند، بايد امام را معين نمايد. ولى دانستن اسم او لازم نيست، مثلًا اگر نيت كند اقتدا مى ‏كنم به امام حاضر، نمازش صحيح است.

4. اگر امام ايستاده و مأموم نداند در كدام ركعت است، مى ‏تواند اقتدا كند ولى بايد حمد و سوره را به قصد قربت بخواند.

5. اگر صف‏هاى جلو آماده نماز هستند، صف‏هاى بعد مى ‏توانند اقتدا كنند.

6. اقتدا و تكبير گفتن بايد در حال آرامش باشد و كسى كه در حال حركت است مانند رسيدن به ركوع نماز جماعت، در آن حال نمى‏ تواند اقتدا كند.

7. كسى كه در حال قيام ركعات سوم و چهارم اقتدا مى ‏كند، بايد حمد و سوره نماز را بخواند و اگر با خواندن حمد و سوره به ركوع امام نمى ‏رسد، بايد صبر كند و در حال ركوع اقتدا كند.

📚 محمود اکبری؛ احكام دو دقيقه اى ؛ ص65
ادامه مطلب


[ پنج شنبه 9 آذر 1396  ] [ 12:48 PM ] [ فروزان ]
[ نظرات(0) ]

آیا در سفر می توان نافله نمازها را خواند؟

http://uupload.ir/files/i70e_1.jpg

نافله در سفراحکام نماز های مستحب ]

پرسش : آیا در سفر می توان نافله نمازها را خواند؟
پاسخ : نافله ظهر و عصر در سفر ساقط است و نباید خواند و احتیاط واجب آن است که نافله عشا را نیز ترک کند امّا بقیّه نافله ‏هاى شبانه روزى یعنى نافله صبح و مغرب و نافله شب در سفر ساقط نمى ‏شود.

ادای نوافل منع شده در سفر [احکام نماز های مستحب ]

پرسش : نوافلى که در سفر منع شده، اگر انجام شود آیا بدعت محسوب می شود یا ثواب آن کمتر است؟
پاسخ : انجام این نوافل مشروع نیست.

منبع: برگرفته از استفتائات آیت الله العظمی مکارم شیرازی.
ادامه مطلب


[ یک شنبه 5 آذر 1396  ] [ 11:07 PM ] [ فروزان ]
[ نظرات(0) ]

شش نكته درباره وقت نماز

http://uupload.ir/files/9uif_2.jpg

شش نكته درباره وقت نماز
1. هر يك از نمازهاى يوميه بايد در وقتى كه براى آن تعيين شده است خوانده شود.[1]
2. نمازگزار بايد اطمينان به وقت پيدا كند تا نماز را بخواند.[2]
3. آغاز نماز ظهر، وقت زوال است. آغاز نماز مغرب از بين رفتن سرخى مشرق بعد از غروب آفتاب است، آغاز نماز صبح طلوع فجر صادق است.[3]
4. نماز صبح يك وقت دارد، نماز ظهر و عصر دو وقت اختصاصى و مشترك دارد و نماز مغرب و عشا سه وقت دارد: وقت اختصاصى، وقت مشترك و ما فى الذمه.
5. اگر وقت نماز تنگ باشد به ‏طورى ‏كه بخشى از نماز در خارج وقت قرار مى ‏گيرد بايد مستحبات نماز را ترك نمود.[4]
6. كسى كه به اندازه خواندن يك ركعت نماز وقت دارد، نمازش اداست.[5]

[1] توضيح المسائل مراجع، ج 1، ص 401،

[2] همان، ص 411، م 742.

[3] همان، ص 401، م 729.

[4] توضيح المسائل مراجع، م 747.

[5] همان، ج 1، ص 414، م 748.
ادامه مطلب


[ چهارشنبه 1 آذر 1396  ] [ 6:16 AM ] [ فروزان ]
[ نظرات(0) ]

چند نكته درباره سجده‏

http://uupload.ir/files/0xy_21.jpg

چند نكته درباره سجده‏
1. در سجده بايد به مقدار گفتن ذكر واجب، بدن آرام باشد.[1]
2. بعد از تمام شدن ذكر سجده اول، بايد بنشيند تا بدن آرام گيرد و دوباره به سجده رود.[2]
3. اگر پيش از تمام شدن ذكر، عمداً سر از سجده بردارد، نماز باطل است.[3]
4. اگر هنگامى كه ذكر سجده را مى‏ گويد، يكى از اعضاى سجده را عمداً از زمين بردارد، نمازش باطل مى ‏شود ولى موقعى كه مشغول گفتن ذكر نيست، اگر غير از پيشانى جاهاى ديگر را از زمين بردارد و دوباره بگذارد، اشكال ندارد.[4]
5. چيزهايى كه سجده بر آنها صحيح است: عبارتند از خاك، سنگ، گل پخته، گچ، چوب، چمن و ... همچنين سجده بر چيزهايى كه از زمين مى‏ رويد و خوراك حيوان است، مثل علف و كاه صحيح است.[5]
7. سجده بر كاغذ، اگر از پنبه و مانند آن ساخته شده باشد، صحيح است.[6]
8. اگر در سجده اول، مهر به پيشانى بچسبد، بايد براى سجده دوم مهر را از پيشانى بردارد و بعد به سجده برود و اگر بدون اين كه مهر را بردارد، دوباره به سجده رود، نماز باطل است.[59]
9. اندازه مُهر بايد به اندازه يك درهم (سكه) باشد هر چند برخى از مراجع‏ تقليد همچون حضرت امام به ‏اندازه سر انگشت را كافى دانسته‏ اند.

[1] توضيح المسائل مراجع، ج 1، م 1050.

[2] همان، م 1056.

[3] همان، م 1052.

[4] همان، م 1054.

[5] توضيح المسائل مراجع، م 1078.

[6] همان، م 1082.

[7] همان، م 1086.

 
ادامه مطلب


[ سه شنبه 30 آبان 1396  ] [ 7:42 PM ] [ فروزان ]
[ نظرات(0) ]