💢از کجا بدانیم #نماز و واجباتی که انجام میدهیم #قبول می شود؟

http://uupload.ir/files/jdcf_2.jpg

💢از کجا بدانیم #نماز و واجباتی که انجام میدهیم #قبول می شود؟

🔹پاسخ شهید مطهری

 «اولین اثر عبادت که انسان را به خدا نزدیک می کند #تسلط به خود است، از این جا بفهمید ، کدام عبادت قبول است و کدام قبول نیست. عبادت بدون این که انسان را به خدا نزدیک کند، عبادت نیست یعنی نمی توان باور کرد که انسان عبادت کند ولی به خدا نزدیک نشود وعبادتش را هم درست انجام داده باشد، چنین چیزی محال است، عبادت ، شرط تقرب و نزدیک شدن به خداوند است.

وقتی عبادت #مقبول است که ما را به خدا نزدیک کند، پس اولین و بهترین نشانه ای که ما بفهمیم آیا عبادت ما مورد قبول پروردگار واقع شده یا نه، آن است که ببینیم با آن عبادت چه اندازه بر خود مسلط و به خداوند نزدیک شده ایم».

📚آزادی معنوی،  ص ۸۸[ دوشنبه 31 اردیبهشت 1397  ] [ 10:04 PM ] [ فروزان ]
[ نظرات(0) ]