بصیرت و اتحاد دنیای اسلام
علاج امروز دنیای اسلام «اتحاد مسلمانان» و «شناخت دشمن» است.