کتاب اخلاق
 
مدیر ویلاگ
نويسندگان

-غفلت-يقظه

غفلت هرگونه بيخبري ازشرايط زمان ومكان كه دريك لحظه هستي انسانرامبدل بخاكسترميكند.دربرابران بيداري وذكر است  

آيات رامرورميكنيم

 36زخرف-179اعراف-97انبي-28كهف-8يونس-7روم-136اعراف-22ق-39مريم-

12-بخل-جود-اسراف

بخل ياشح صفتي است كه براثران انسان ازبخشيدن هرگونه دارائي خودبديگران امساك ميكنددرمقابل آن اسراف است كه بي حساب بخشيدن ويابدون حساب مصرف كردنست وحدوسط ايندوجوددسخاوتست

.آيات رامرورميكنيم.

  الف-درموردبخل

 76و77قصص(قارون)-17تا20قلم-75توبه-180ال

عمران-37نسا-38محمد-31اعراف-21معارج

ب-درموردسخا 

 8و9دهر-261بقره-274بقره-92ال عمران-3بقره-29اسرا

13-عجله-فتور-صبر

عجله وشتاب يعني اقدام بانجام كاري قبل ازاينكه مقدمات لازم آن فراهم شده باشدمثل اينكه ميوه راقبل ازرسيدن بچيند.درمقابل فتورواتلاف وقت است كه موجب هدررفتن وقت وانرژيست ايندوصفت مذمومندوحدوسط اندوصبروشكيبائي است كه بسيارپسنديده است 

آيات رامرورميكنيم

66كهف(موسي وخضر)-21ص(داودوقضاوت)-114طه(عجله پيامبر)-11اسرا-6رعد-37انبيا-35احقاف-28سجده-44ص-18يوسف-85انبيا-67كهق-249بقره-200ال عمران-153بقره-10زمر-24رعد-75فرقان-151بقره-استثنا(شتاب درامرخير)133ال عمران-148بقره

14-جاه طلبي-تذلل

جاه طلبي يارياست طلبي عشق بمقام ونيازباحترام ديگرانست دربرابران تذلل وتواضع است كه بسيارپسنديده است.آيات رامرورميكنيم 55بقره-21فرقان-83قصص-93اسرا-85تا98طه

15-لجاجت-پذيرش حق

لجاجت يعني پافشاري برامرباطل همانندبهانه جوئيهاي بني اسرائيل امري مذموم است درحاليكه پافشاري برامرحق پسنديده است وانرااستقامت مينامند.آيات رامرورميكنيم                        

 24نائده-67تا71بقره

16-شكر نعمت –كفرنعمت

كفرنعمت يعني پوشانيدن ارزش نعمت ونديده گرفتن انست اماشكريعني قدرداني وتشكرازنعمتهابقلب زبان وعمل.شكرموجب ازديادنعمت وكقرآن موجب زوال انست

.آيات رامرورميكنيم  

40نمل-12لقمان-67اسرا-28و29ابراهيم-9و10هود-112نحل

17-غيبت-حفظ الغيب

غيبت انست كه انسان پشت سركسي عيوب پنهان اورااشكارسازددرمقابل حفظ الغيب انست كه همان بيان خوبيهاي آفراددرغياب انهاست.غيبت موجب سلب اعتماد سوءظن ريا وانتقام ميگردد.آيات رامرورميكنيم

 12حجرات-19نور-148نسا

18-حسن خلق-كج خلقي(غليظ القلب)

حسن خلق يعني گشاده روئي وچهيه شادوزبان نرم وبرخوردخوش باتبسم وابراز كلمات بامحبت است وسوءخلق عكس انست.حسن خلق موجب جلب محبت ارامش روح ورشددرتمامي زمينه هاميگرددوسوءخلق عكس انراموجب ميگردد.آيات رامرورميكنيم

 4قلم-83بقره-34فصلت-18و19تقمان-159ال عمران

19-امانت-خيانت

امانت يعني حفظ دارائي ديگري ازجمله بيت المال وخيانت يعني بي دقتي وياازبين بردن مال ديگري.امانت موجب اعتماد صداقت ومحبت ودوستا ميشود وخيانت عكس انرابهمراه دارد.

 آيات رامرورميكنيم

  8مومنون-32معارج-58نيا-27انفال-283بقره-72احزاب

20-صدق-كذب

صدق وراستي مطابقت گفتارباحقيقت است كه همراه باامانتست وكذب عكس انست.كذب ادمي راترسو رياكارولجوج بارمياوردبعكس راستي شجاعت صراحت لهجه وجلب اعتمادمردم رابهمراه دارد.آيات رامرورميكنيم

  1-صدق-119مائده-3عنكبوت-24احزاب-

2-كذب-105نحل-3زمر-28غآفر-10بقره-69يونس-61ال عمران-موارداستثنا(63انبيا-70يوسف)

21-وفاي بعهد-پيمان شكني

وفاي بعهدازفطرياتست ومقبول تمامي اديان وملتهاهمانطوركه پيمان شكني قبيح است.نقض عهدموجب بي اعتمادي وازبين رفتن اتحاد است

  آيات رامرورميكنيم

177بقره-8مومنون-32معارج-34اسرا-76ال عمران-91نحل-4توبه

22-بحث منطقي-جدال ومراء.

  بحث منطقي بهترين راه براي كسب حقايق است وجدال ومراءكه همراه باتعصب ولجاجت ميباشدموجب عقب ماندگي ونفرت وجدائيست.جدا ل دروغ دشمني ونفاق رابدنبال دارد.آيات رامرورميكنيم

 6انفال-18شوري-54كهف-3حج-8حج-36قمر-197بقره-56غآفر

23-سخن چيني-اصلاح ذات البين

درمنازعات مردم وظيفه اصلي هرفرداصلاح بين انانست واين كارپسنديده ايست اما برخي عكس اينكاررامينماينديعني بنزين براتش ميريزنداين همان سخن چيني ونمامي است.اين صفت موجب تفرقه بدبيني ونفرت ميشود.آيات رامرورميكنيم

 1همزه-10تا13قلم-6حجرات-88هود-224بقره-114نسا-85نسا-20قصص(استثناء)

24-حسن ظن-سوءظن

تفسيردرست نمودن ازكارديگرانرا حسن ظن وعكس انراسوءظن نامند.سوءظن موجب ميشوداعتمادازبين برودارامش برهم بخوردودوستان پراكنده شوند.آيات رامرورميكنيم

 12حجرات-12فتح-6فتح-54ال عمران-12نور

25-تجسس دركارهاي مردم-رازداري

تجسس يعني جستجودراعمال ديگران كه بسيارنهي شده است.اماادمي بمحض اطلاع ازمسائل خصوصي ديگران بايستي درحفظ آن بكوشد. آيات رامرورميكنيم

 87يوسف(تجسس)-16توبه-118ال عمران-3و4تحريم-102توبه

26-حلم(كظم غيض)-غضب

خشم وغضب ازخطرناكترين حالات انسانست كه درصورت رهاشدن بزرگترين جنآيات راميآفرينددرحاليكه بردباري ادمي راازخطرات حفظ ميكند.آيات رامرورميكنيم

  37شوري-134ال عمران-87انبيا-114توبه-75هود-101صافات-63فرقان-199اعراف 

27-عفو-انتقام

عفوهمان گذشت است بهنگام قدرت والارشته انتقام طولانيست وهيچگاه خاتمه نخواهديافت عفوموجب ميشوددشمن تبديل بدوست گرددحكومت دوام يابدوروح ارامش يابد.آيات رامرورميكنيم40شوري-199اعراف-96مومنون-34فصلت-14تغابن-126نحل-22نور-178بقره

28-غيرت-بي غيرتي

غيرت يعني دفاع لازم ازعزض ناموس اموال مملكت دين وائين است بخلاف بي غيرتي كه موجب ازبين رفتن همه چيز ميشود.غيرت يك نيروي دفاعيست نه تهاجمي

   آيات رامرورميكنيم.60تا62احزاب-33يوسف-31نور

29-اجتما ع گرائي-انزواطلبي

طبيعت انسان جامعه گراست زيرامدني بالطبع ميباشد.انزواطلبي مذموم است چه گوشه گيري موجب انحرافات فكري سوءظن بديگران ودورماندن ازتجربيات ديگرانست آيات الهي دراين زمينه عبارتنداز103ال عمران-4صف-115نسا-62و63انفال-27حديد

درسايرمواردبصفحه24فرهنگ موضوعي وسه جلدكتاب اخلاق درقرآن ايت ا... مكارم شيرازي مراجعه فرمائيد
[ پنج شنبه 23 تیر 1390  ] [ 8:57 PM ] [ محمد علی به ابادی ]
نظرات 0
.: Weblog Themes By RASEKHOON :.
درباره وبلاگ


من : محمد علي به ابادي بازنشسته بانک مرکزی ومولف کتابهای 1-بیست سال قانونگذاری درایران 2-اشنائی جامع باقران کریم 3-کتاب پرسش وپاسخ در باره هزار نکته قرانی 4-کتاب بلاگرهاوشبکه های اجتماعی(آشنائی باسرویس های وبلاگدهی وجوامع مجازی) وبیش از 50کتاب منتشره دراینترنت کاربرملی وبین المللی ایران

آرشيو مطالب
آمار سایت
كل بازديدها : 26546 نفر
كل مطالب : 13 عدد
تعداد کل نظرات: 0 عدد
تاریخ ایجاد وبلاگ: پنج شنبه 23 تیر 1390 
آخرین بروز رسانی : سه شنبه 5 فروردین 1399 
امکانات وب