شهید ماشال و مسجد

طرح توسعه مسجد

اوایل انقلاب، هیئت امنای مسجد به خاطر کوچک و محدود بودن فضای مسجد، تصمیم به عملی کردن طرح توسعه مسجد محل گرفتند.
ولی مدتی بعد، کمبود بودجه و نبود نیروی کافی مرددشان کرده بود.
براتعلی وقتی علت تردیدشان را شنید، قاطعانه ایستاد و برای تمام اهل محل صحبت کرد: 
این کار باید انجام  شود. من و بچه محل ها برای کارگری اش تا آخرش هستیم. بحث مالی اش هم به امید خدا و همت اهالی محله جور می شود.
صبح تا شب با تعدادی از نوجوان ها و جوان های محله خاک و خل مسجد را می خوردند و کارگری اش را می کردند.
شب تا صبح هم گرم جمع آوری کمک های مالی مردم برای تکمیل مسجد بودند.
در تمام آن چند ماه براتعلی همه ی شب و روزش وقف مسجد شده بود.
با قدرت تا آخر خط روی حرفش ماند و به کمک جوانان و اهالی محله، مسجد گسترش پیدا کرد. مرد است و حرفش.

📚برگرفته از کتاب #ماشال
#انتشارات_ابراهیم_هادی
#مسجد_امام_حسین #پایگاه_رسالت
@nashrhadi
@sh_mashal