خدایا شکرت ...

 

مواقع شادی ستایش “خدا”

مواقع سخت یافتن “خدا”

مواقع آرام پرستش “خدا”

مواقع دردناک اعتماد به “خدا

در تمامی مواقع تشکر از 
خدا 
را فراموش نکن

[ سه شنبه 22 اسفند 1396  ] [ 5:02 PM ] [ زینب زارع ]
نظرات