الهی نامه علامه حسن زاده آملی (+عکس نوشته)

(الهی نامه /108)

نبودم و خلعت  وجودم بخشيده اى , خفته بودم و نعمت  بيداريم عطا كرده اى،تشنه بودم و آب  حيوتم چشانده اى،متفرق بودم و كسوت  جمعم پوشانده اى، توفيق دوام در صلوتم هم مرحمت  بفرما كه  الذين هم على صلوتهم دائمون  كامروا هستند .[ دوشنبه 31 اردیبهشت 1397  ] [ 12:00 PM ] [ مهدی زارع ]
[ نظرات(0) ]

الهی نامه علامه حسن زاده آملی (+عکس نوشته)

(الهی نامه /107)

الهى شك  شوريده جهانى را مي شوراند اين شوخ ديده را شوريده تر كن [ سه شنبه 25 اردیبهشت 1397  ] [ 10:00 AM ] [ مهدی زارع ]
[ نظرات(0) ]

الهی نامه علامه حسن زاده آملی (+عکس نوشته)

(الهی نامه /106)

الهى گريه زبان كودك  بى زبان است  آنچه خواهد از گريه تحصيل مى كند از كودكى راه كسب  را به ما ياد داده اى قابل كاهل را از كامل مكمل چه حاصل .

 [ یک شنبه 23 اردیبهشت 1397  ] [ 8:00 PM ] [ مهدی زارع ]
[ نظرات(0) ]

الهی نامه علامه حسن زاده آملی (+عکس نوشته)

(الهی نامه /106)

الهى گريه زبان كودك  بى زبان است  آنچه خواهد از گريه تحصيل مى كند از كودكى راه كسب  را به ما ياد داده اى قابل كاهل را از كامل مكمل چه حاصل .[ شنبه 22 اردیبهشت 1397  ] [ 10:00 AM ] [ مهدی زارع ]
[ نظرات(0) ]

الهی نامه علامه حسن زاده آملی (+عکس نوشته)

(الهی نامه /105)

الهى شكرت  كه فهميدم كه نفهميدم

 [ پنج شنبه 20 اردیبهشت 1397  ] [ 8:00 PM ] [ مهدی زارع ]
[ نظرات(0) ]

الهی نامه علامه حسن زاده آملی (+عکس نوشته)

(الهی نامه /104)

الهى دولت  فقرم را مزيد گردان[ چهارشنبه 19 اردیبهشت 1397  ] [ 10:00 AM ] [ مهدی زارع ]
[ نظرات(0) ]

الهی نامه علامه حسن زاده آملی (+عکس نوشته)

(الهی نامه /103)

 الهى فرزانه تر از ديوانه تو كيست  

 [ دوشنبه 17 اردیبهشت 1397  ] [ 4:00 PM ] [ مهدی زارع ]
[ نظرات(0) ]

الهی نامه علامه حسن زاده آملی (+عکس نوشته)

(الهی نامه /102)

الهى دل بى حضور چشم بى نور است  نه اين صورت  ببيند و نه آن معنى

 [ یک شنبه 16 اردیبهشت 1397  ] [ 12:00 PM ] [ مهدی زارع ]
[ نظرات(0) ]

الهی نامه علامه حسن زاده آملی (+عکس نوشته)

(الهی نامه /101)

الهى آخر خودت  را در حق ما اول بفرما كه آخرين شفاعت  را  ارحم الراحمين  فرمايد [ یک شنبه 9 اردیبهشت 1397  ] [ 12:00 PM ] [ مهدی زارع ]
[ نظرات(0) ]

الهی نامه علامه حسن زاده آملی (+عکس نوشته)

(الهی نامه /100)

الهى ظاهر كه اين قدر زيبا است  باطن چگونه است  [ پنج شنبه 6 اردیبهشت 1397  ] [ 6:00 PM ] [ مهدی زارع ]
[ نظرات(0) ]

الهی نامه علامه حسن زاده آملی (+عکس نوشته)

(الهی نامه /99)

الهى اگر بخواهم شرمسارم و اگر نخواهم گرفتار[ سه شنبه 4 اردیبهشت 1397  ] [ 8:00 PM ] [ مهدی زارع ]
[ نظرات(0) ]

الهی نامه علامه حسن زاده آملی (+عکس نوشته)

(الهی نامه /99)

الهى اگر بخواهم شرمسارم و اگر نخواهم گرفتار

 [ پنج شنبه 30 فروردین 1397  ] [ 6:00 PM ] [ مهدی زارع ]
[ نظرات(0) ]

الهی نامه علامه حسن زاده آملی (+عکس نوشته)

(الهی نامه /98)

الهى بسوى تو آمدم بحق خودت  مرا بمن برمگردان [ سه شنبه 28 فروردین 1397  ] [ 8:00 PM ] [ مهدی زارع ]
[ نظرات(0) ]

الهی نامه علامه حسن زاده آملی (+عکس نوشته)

(الهی نامه /97)

الهى عروج بملكوت  بدون خروج از ناسوت  چگونه ميسر گردد يا  من بيده ملكوت  كل شىء  خذ بيدى 

 [ یک شنبه 26 فروردین 1397  ] [ 6:00 PM ] [ مهدی زارع ]
[ نظرات(0) ]

الهی نامه علامه حسن زاده آملی (+عکس نوشته)

 (الهی نامه /96)

الهى نعمت  ارشادم عطا فرموده اى توفيق شكر آن را هم مرحمت  بفرما  

 [ جمعه 24 فروردین 1397  ] [ 6:00 PM ] [ مهدی زارع ]
[ نظرات(0) ]

الهی نامه علامه حسن زاده آملی (+عکس نوشته)

(الهی نامه /95)

الهى شكرت  كه نعمت  صفت  ايثارم بخشيدى

 [ پنج شنبه 23 فروردین 1397  ] [ 12:00 PM ] [ مهدی زارع ]
[ نظرات(0) ]

الهی نامه علامه حسن زاده آملی (+عکس نوشته)

(الهی نامه /94)

الهى انسان را قسطاس مستقيم آفريده اى افسوس كه ما در ميزان طغيان كرده ايم .

 [ سه شنبه 21 فروردین 1397  ] [ 8:00 PM ] [ مهدی زارع ]
[ نظرات(0) ]

الهی نامه علامه حسن زاده آملی (+عکس نوشته)

(الهی نامه /93)

الهى ديده از ديدار جمال لذت  ميبرد و دل از لقاى ذوالجمال[ دوشنبه 20 فروردین 1397  ] [ 2:00 PM ] [ مهدی زارع ]
[ نظرات(0) ]

الهی نامه علامه حسن زاده آملی (+عکس نوشته)

(الهی نامه /92)

الهى چون در تو مينگرم رعشه بر من مستولى ميشود پشه با باد صرصر چه كند .[ یک شنبه 19 فروردین 1397  ] [ 8:00 AM ] [ مهدی زارع ]
[ نظرات(0) ]

الهی نامه علامه حسن زاده آملی (+عکس نوشته)

(الهی نامه /91)

الهى نهر بحر نگردد ولى تواند باوى پيوندد و جدولى از او گردد

 [ جمعه 17 فروردین 1397  ] [ 2:00 PM ] [ مهدی زارع ]
[ نظرات(0) ]