ارجمندي تقوا

هيثم بن واقد گويد : از امام صادق (علیه السلام) شنيدم كه مي فرمود :
كسي كه خداوند او را از ذلت گناهان به سوي عزت و ارجمندي تقوا فرستاد او را بدون مال بي نيازي بخشد و بدون
قوم و قبيله عزت داد و بدون مونس آرامش بخشيد و كسي كه از خدا بترسد خداوند هيبت او را در همه چيز مي افكند و
كسي كه از خدا نترسد خداوند او را از همه چيز بيمناك مي
سازد و كسي كه از خداوند به روزي كم خوشنود باشد خداوند هم از او به عمل كم خوشنود مي گردد و كسي كه به دنيا بي اعتنا باشد خداوند حكمت و دانايي را در دلش پابرجا مي كند و زبانش را به حكمت گويا مي سازد و او را نسبت به دردها و داروهاي عيوب دنيا بينا مي گرداند و او را سالم و بي نقص از دنيا به سراي سلامت آن جهان منتقل مي كند .


كتاب جهاد با نفس وسائل الشيعه مرحوم شيخ حر عاملي "قدس سره"

[ دوشنبه 12 بهمن 1394  ] [ 10:22 PM ] [ مهدی زارع ]
[ نظرات(0) ]