■ بررسی نقش نماز

■ بررسی نقش نمازبه عنوان یکی ازمولفه های موثر در کاهش انحرافات اجتماعی

بررسی نقش نمازبه عنوان یکی ازمولفه های موثر در کاهش انحرافات اجتماعی

چکیده مقاله:

این واقعیت که آدمی موجودی آسیب پذیر بوده و خطر و آسیبهای اخلاقی فرهنگی و اجتماعی او را همچنان تهدید می کند مطلبی انکار ناپذیر است به ویژه در عصرحاضر که تقابل فرهنگها و اندیشه ها می باشد در این بین یکی از موثرترین و مطمئن ترین شیوه های مقابله با این آسیبهای اخلاقی و اجماعی نماز می باشد یکی از عالیترین تکالیف مکتب تربیتی اسلام و عالی ترین عبادتی است که در اسلام به آن « توجه و تاکید شده است که نقش بسیار اساسی و مهمی در تربیت انسان دارد باتوجه به اهمیت نماز در کاهش آسیبهای اجتماعی هدف این مقاله بررسی اهمیت و جایگاه نماز در کاهش آسیبهای اجتماعی شهر خرم آباد می باشد که در این بین با استفاده از فرمول کوکران تعداد 380 خانوار به عنوان جامعه نمونه انتخاب شدند داده های پژوهش درد و سطح آمار توصیفی فراوانی درصد و میانگین و استنباطی آزمون T تک نمونه ای مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت در این تحقیق باتوجه به پرسشنامه های پرشدن نتایج نشان داد که فرضیه تحقیق با سطح معنی داری اثبات و ازبین شاخصهای مورد نظر شاخص ارامش با میانگین 4047105 بیشترین امتیاز را در برگرفت

مقاله کامل را در پیوست دریافت نمایید.

 

فایل پیوست : دریافت
نوع محتوا : مقاله
تعداد کلمات : 200 کلمه
مولف : سامان عبدالهی /پریسا اصولی /سپیده سفیدی / علی حیدری نیا


[ چهارشنبه 16 اسفند 1396  ] [ 6:00 PM ] [ مهدی زارع ]
[ نظرات(0) ]