■ آثار اذان

آثار اذان

■ آثار اذان

مقدمه

اذان يک اعلان عمومي است بنابراين هدف آن است که اين آواي ملکوتي را افراد، هرچه بيشتر و با تعداد زيادتر بشنوند و در نتيجه فرهنگ اذان در سطح هر چه گسترده تر اشاعه يابد. بنابراين علاوه بر اعلان وقت اثر اين آوا، روي انسان ها و به عبارت بهتر در روح و انديشه ي افراد انساني مورد نظر است و توجّه به اين نکته قابل ذکر است که انسان را يک بار به عنوان «فرد» مورد خطاب قرار مي دهد و در مرحله ي ديگر «جامعه انساني» به منزله ي «يک مجموعه» طرف توجه واقع مي شود.

به همين جهت در اين فصل پي آمدهاي فردي يا تأثيرات اذان روي فرد فرد انسان ها، تحت عنوان «اذان و فرد» و تأثيرات اجتماعي آن با عنوان «اذان و اجتماع» مورد بحث قرار خواهد گرفت.

اذان و فرد

اداي کلمات و جملات اذان و به ويژه تکرار آن اولاً براي کسي که خود گوينده و بيان کننده آن است، موجب ازدياد ايمان و تقويت اعتقاد او از راه «تلقين به خود» خواهد بود.

مؤذن با بيان مکّرر جملات اين آواي ملکوتي و دقت و تعمق در مفاهيم آن و اقرار به ايمان داشتن به اين مفاهيم مرتباً در راه بالا بردن سطح اعتقاد خود


ادامه مطلب


[ شنبه 5 خرداد 1397  ] [ 6:00 PM ] [ مهدی زارع ]
[ نظرات(0) ]

اذان؛ ندای آسمانی و ملکوتی

اذان؛ ندای آسمانی و ملکوتی [1]  

 ‌‌‌نـوشتار‌ حاضر بحثی است پیرامون اذان از ابعاد گوناگون مانند: محتوای اذان، تشریع اذان،‌ جایگاه‌ اذان‌ از نـظر تـبلیغی، احکام فقهی اذان، حذف جمله «حی علی خیرالعمل‌» از اذان توسط خلیفه‌ دوم و آثار و فواید اذان .

ندای ملکوتی

هر دولتی‌ در هر عصر و زمانی‌ برای برانگیختن عواطف و احساسات ملت‌خود و دعوت آنها به وظایف فردی و اجتماعی از شعارهایی استفاده می‌کند .

مسیحیان در گذشته و امروز با نواختن صدای «ناقوس‌» پیروان خود‌ را به کلیسا دعوت می‌کنند، ولی در اسلام برای این دعوت از شعار «اذان‌» استفاده می‌شود که به مراتب رساتر و مؤثرتر است .جذابیت این شعار اسلامی به قدری‌ است‌ که به قول نویسنده تفسیر «المنار»:


ادامه مطلب


[ یک شنبه 12 آذر 1396  ] [ 12:00 PM ] [ مهدی زارع ]
[ نظرات(0) ]

وظیفه ما هنگام شنیدن صدای اذان

اذان

 

 


کار بعضی از ما به جایی رسیده است که تا صدای اذان بلند می شود تلویزیون را خاموش می کنیم نعوذبالله گویی صدای اذان آزارمان می دهد.


وقتی صدای زنگ تلفن منزل یا تلفن همراهمان را می شنویم با شتاب و عجله هر چه تمامتر خودمان را به آن می رسانیم که مبادا قطع شود و کسی کار مهمی داشته باشد.

 

اگر اطرافیان صدایمان بزنند خیلی زود پاسخ می دهیم و حداقل واکنشی نشان می دهیم .

اگر در محیط کار باشد و کارفرمای ما به هر دلیلی ما را بخواهد سریعا خود را مرتب کرده شق و رق می ایستیم و در نهایت ادب و احترام سر خم کرده و گوش به فرمان می ایستیم.اما در مقابل ندای بزرگترین و با نفوذترین و قدرتمندترین مقام عالم هستی بسیاری از ما بی خیال و بی تفاوت هستیم ، انگار نه انگار که


ادامه مطلب


[ جمعه 28 آبان 1395  ] [ 10:05 PM ] [ مهدی زارع ]
[ نظرات(0) ]