سکوت

* . یکی را که مدت ها در سکوتی عمیق فرو رفته بود گفتم چه چیز تو را مشغول داشته؟ گفت حق؛ و سپس این آیت را خواند:« ذلک بانّ الله هوالحق و انّ ما یدعون من دونه الباطل»( عبادت عاشقانه ص94)
* . خاموشی آن نیست که به فکر و غصّه دنیا فرو روی یا در حسد جاه و مال دیگران باشی ، بل آن خموشی و سکوتی که به قلب و جان خویش بنگری و آن را از غفلت و عدم رضایت باز داری و آنچه در هر لحظه از فیوضات ربّت می رسد نظاره گر باشی و آمیزش کمتر تا از آفات زمانه نیز در امان مانی .(ساغرسحرص188)
* . اگر اندیشیده سخن گویی ، گفتار خواه و ناخواه کوتاه شود که خوبان کم گویند و گزیده و از اندکشان جهان پر. تو نیز اگر خواهی با ایشان باشی : 

کم گوی  و گزیده  گوی چون  در

تا  ز  اندک  تو  جهان  شود   پر
 (تحلی 2ص24)


* . بسااز جمله ای که در جمعی گفتی و روزها سرگرم مانی و از فراغت باز ایستی. بسا از گفتنی صد شنفتن یابی. بسا از کلامی هزار پیام شنوی. بسا از گشایش بحثی جمعی را به جنجال کشی. لب بر هم نه و از هزار فتنه در امان مان !(همان ص25)
* . اگر این عادت بر تو مستولی شده که دهانت بدون اذن قلبت به سخن پردازد، گوش دار تا نسخه ای نویسم! این عادت از زبان باز گیر و تا ملولش نیابی عادتی دیگر بدو آموز. عادتش ده مادام به ذکر مشغول شود که این عضله سرخ روی، با همه چالاکیش، به دو کار نتواند پرداخت.(همان ص26)
* . در حضور عالم و عارف تا خاموش و ساکت نباشی ، بهره نبری و همه این خاموشی ها وسیله ای بود تا تو را در حضور محبوب برد. آنجا که حضور و شهود بر تو ظاهر شود خواه و ناخواه خاموش شوی که این مقام مقام هیبت است. (همان ص27)
* . باش که ادب سکوت را نه تنها در ظاهر که در باطن نیز رعایت کنی که بسا در بیرون اهل سکوتی و در درون یک دنیا جنجال داری. در جنجال بیرون، به خلوت درون  توان آمد؛ ولی در غوغای درون  به کجا پناه بری؟ (همان ص27)
* . بسیار مواهب که در خاموشی به دست آید. ذکر خفی و توجه قلب و ادب حضور و استفاده از محضر بزرگان و تفکر و انس همه و همه در خاموشی باشد.(تزکی ص155)
* . آنجا که بزرگ و عارفی از کلام خویش فیض بخشد آنجا فیضان رحمت است و سخن گفتن تو آنجا زحمت. باش تا سفره دلت را در چنین رحمت گسترده نگه داری تا عمری از نعمت بهره بر گیری. (همان ص156)
* . هر سخن که در آن نه فایده آخرت بود و نه دنیا آن گفته لغو بود و تا لب از این گونه سخنان نبندی انوار معرفت در دل تو ظاهر نشود.(همان ص156)

[ شنبه 26 تیر 1395  ] [ 8:08 AM ] [ مهدی زارع ]
[ نظرات(0) ]