امام خمینی (ره) به اسلام عزت بخشید و پرچم قرآن را در جهان به اهتزاز درآورد. مقام معظم رهبری