کتاب اخلاق
 
مدیر ویلاگ
نويسندگان

صفات وملكات اخلاقي درقران

براي مطاله صفات خوب وبددرقرآن كريم بايد داستان انبيارامطالعه نمودبراي مطالعه هرفضيلت بايستي ضدان يعني رذيله مربوط رانيزتوامان نگريست تابهتربتوانيم بامحاسن مفاسد انهااشناشويم

1-تكبروتواضع

تكبريااستكباريعني انسان خودرابرترازديگري بداندوعكس آن تذلل وخواريست يعني تن بهركاري داده وشخصيت خودراضايع كندوهردواينهامذمومست حدوسط اندوتواضع وفروتنيست

 آيات رامرورميكنيم

 الف-تواضع 

 54مائده-63فرقان-215شعرا

ب-تكبر

34بقره(تكبرابليس)-13اعراف-7نوح-15فصلت-88اعراف-22مدثر-23نحل-39عنكبوت-35مومن-173نسا-40اعراف

2-طمع-قناعت

حرص ياازشدت تمايل بچيزي است كه موجب دلباختگي بمواهب مادي ميشود درمقابل تنبلي بمعناي كناره گيري ازدنياوتوسل به تكدي وگدائيست حدوسط اندوقناعت است يعني تمايل طبيعي ومتوازن بدنيا 

 آيات رامرورميكنيم

120طه(حرص ادم)-85اعراف-24ص-96بقره-11جمعه-1همزه-128توبهو37نحل(فضيلت حرص معنوي)

3-حب الدنيا-اعتزال-دنيادوستي

حب دنياكه ريشه درحرص داردهمان دنياپرستي است ومذموم.بيزاري ازدنيانيزمذموم است چه دنيامزرعه آخرتست حدوسط اندودنيادوستي وخداپرستي است

آيات رامرورميكنيم

   الف-دنياپرستي

  32انعام-20حديد-185ال عمران-33لقمان-7روم-38توبه-94نسا-67انفال-15هود-28احزاب-212بقره-14ال عمران ب-دنيادوستي 180بقره-96اعراف-11نوح-10جمعه-20فتح-32اعراف-75توبه

4- حسد-نصح

حسدارزوي زوال نعمت ازديگريست.درمقابل نصح ياخيرخواهي است كهادمي طالب بقآياافزوني نعمت براي ديگريست

آيات رامرورميكنيم

 27مائده(حسدقابيل)-4يوسف(حسدبرادران يوسف)-54نسا-109بقره-10حشر-5قلق-47حجر-62و68و79و93اعراف

5-غرور-تواضع-كسالت

غروريعني خودرآفريب دادن وخوب شمردن كه همان نخوت است كه شيطان راازدرگاه خداوند رانددربرابران كسالت است يعني ادمي خودرابيجهت خواروذليل نمايد حدوسط ايندوفروتني است

  آيات رامرورميكنيم

 12اعراف-32هود-91هود-51زخرف-77اعراف-14حديد70انعام-32لقمان-6انفطار

6-طول امل-اميد-ياس

طول امل يعني داشتن ارزوهاي دورودرازدرمسائل مادي ودربرابران ياس ونااميديست بويژه ياس ازرحمت خداوحدوسط اندواميدواري است كه موجب رشدادمي است البته ارزوهاي دراز درامورمعنوي پسنديده است

.آيات رامرورميكنيم

 74اعراف-129شعرا-14حديد-16حديد-3حجر-24نجم-1همزه-25محمد-46كهف

7-تعصب-تسليم دربرابرحق-تقليدكوركورانه

تعصب بمعناي وابستگي غيرمنطقي بچيزي تاانجاكه حق رافداي آن كند درمقابل آن تقليدكوركورانه است يعني بدون اگاهي وچشم بسته ازكسي پيروي شود.حدوسط ايندوتسليم دربرابرحق وعدم پذيرش ناحق است

  آيات رامرورميكنيم

 7نوح-23نوح-70اعراف-52انبي-78يونس-170بقره-26فتح-23زخرف-36صافات-65نيا-36احزاب

8-جبن-شجاعت-تهور

جبن يعني ترس ازهرامرموهوم در مقابل آن تهورست يعني نترسيدن ازهيچ چيزوهردومذمومست اماميانه اندوشجاعت است كه پسنديده است

آيات رامرورميكنيم

  195بقره-29فتح-58انبي-10نمل-15احزاب-52توبه-39احزاب-174ال عمران

9-توكل-خودباختگي

توكل يعني سپردن كارها بخداواعتمادبلطف اوست واين امرمنافاتي باحداكثرتلاش انسان نداردبرخلاف خودباختگي كه فرد بي اعتماد است وبهرحشيشي متوسل ميشود

 آيات رامرورميكنيم

  71يونس-56هود-3طلاق-6انفال-37ابراهيم-88هود-67يوسف-84يونس-129توبه

10-شهوت-عفت-خمودي

شهوت علاقه شديدانيان بيك امرماديست ومفهوم خاص آن شكمبارگي

وبي بندوباري جنسيست وخمودي درمقابل انست حدميانه آن عفت وپارسائي است يعني خويشتنداري.

 آيات رامرورميكنيم

  الف-درموردشهوت

  59مريم-27نسا-28عنكبوت-77تا83هود-80تا84اعراف

 ب-درموردعفت

 273بقره-24و23يوسف-32يوسف-5مومنون-35احزاب-30اعراف-31قصلت-31و60نور-32و53و59احزاب
[ پنج شنبه 23 تیر 1390  ] [ 8:56 PM ] [ محمد علی به ابادی ]
نظرات 0
.: Weblog Themes By RASEKHOON :.
درباره وبلاگ


من : محمد علي به ابادي بازنشسته بانک مرکزی ومولف کتابهای 1-بیست سال قانونگذاری درایران 2-اشنائی جامع باقران کریم 3-کتاب پرسش وپاسخ در باره هزار نکته قرانی 4-کتاب بلاگرهاوشبکه های اجتماعی(آشنائی باسرویس های وبلاگدهی وجوامع مجازی) وبیش از 50کتاب منتشره دراینترنت کاربرملی وبین المللی ایران

آرشيو مطالب
آمار سایت
كل بازديدها : 26564 نفر
كل مطالب : 13 عدد
تعداد کل نظرات: 0 عدد
تاریخ ایجاد وبلاگ: پنج شنبه 23 تیر 1390 
آخرین بروز رسانی : سه شنبه 5 فروردین 1399 
امکانات وب