این سوال که " آیا در سیارات دیگر حیات وجود دارد؟" معمولا دانشمندان را سردرگم می کند. در صورت صحت وجود حیات در سیارات دیگر راه های برقراری ارتباط با موجودات زنده سیارات دیگر چیست؟  به نظر می رسد که تنها سیگنال های رادیویی می تواند در حل این مساله موثر باشند. دانشمندان آمریکایی در سال 1960 موفق به دریافت سیگنال های رادیویی از بعضی ستاره ها شدند که موجب  امیدواری در مورد وجود حیات در بعضی از اجرام آسمانی شد. با این وجود دانشمندان نتوانسته اند برای اثبات این موضوع شاهدی عینی پیدا کنند. چندین سال قبل، مردم درباره ی مشاهده ی تعدادی اشیاء پرنده ی ناشناخته در آسمان در مناطق زیادی صحبت می کردند، که شکلی شبیه نعلبکی داشتند و آنها را بشقاب پرنده نامیدند . امکان وجود حیات  در دیگر سیارات باعث شد این نکته به ذهن دانشمندان خطور کند که ممکن است این بشقاب ها ساخته های موجودات ماوراء زمینی در عرصه ی تجربه های علمی باشد . این بشقاب ها شکل های مختلفی داشتند. بعضی از آنها گرد و بعضی دوکی شکل بودند . داستان های زیادی در مورد رنگ و سرعت بسیار زیاد آنها نقل شده است. از بشقاب های پرنده تصویر برداری شده و حتی به وسیله ی هواپیما نیز تعقیب شده بودند. بررسی کامل این اشیاء نشان داد که این بشقاب پرنده ها یا بالون هایی بودند که برای بررسی آب و هوا به آسمان فرستاده شده بودند و یا اجسام شهابی بودند . امروزه دانشمندان معتقدند که زمین تنها سیاره ای است که واجد شرایط مساعد برای حیات می باشد. آنها هیچ سیاره ی دیگری را که امکان حیات داشته باشد، پیدا نکرده اند.