تأثیر عوامل اقتصادی در طلاق در ایران

سؤال اصلي این است كه آيا بين متغيرهاي اقتصادي، نرخ باسوادي زنان و طلاق در ايران رابطهاي مستقيم وجود دارد سایت همسریابی؟

لذا با توجه به پشتوانة نظري و نيز در دسترس بودن اطلاعات در اين حوزه، تأثير چهار متغير شهرنشيني، نرخ باسوادي زنان، بيكاري و توليد ناخالص ملّي (بهعنوان معياري براي سطح مادي زندگي) بر طلاق را باید مورد بررسی قرار داد. 

 نتايج مطالعات نشان میدهد که  بين بيكاري، نرخ باسوادي زنان و شهرنشيني با طلاق رابطه اي مستقيم وجود دارد و متغير توليد ناخالص ملّي سرانه اثري منفي بر درصد طلاق دارد.

همچنین رابطه ای معکوس بین تعداد فرزندان و گرایش زنان بـه طلاق وجود داردو  هرچه تعداد فرزند خانواده بیشتر می شود گرایش به طلاق کاهش می یابد. 

متغیر شهرنشینی بیشترین اثر را بر افزایش طـلاق در دورة بررسی داشته است ،زیراتوسعة شهرنشینی پیامدهایی را به همراه دارد که به طـور مسـتقیم یـا غیر مستقیم می تواند موجب بروز طلاق شود که از جمله می توان به موارد زیر اشاره کـرد:

بـالا بردن سطح مصرف و سطح قیمت ها، افزایش بیکاری آشکارو پنهان ، رشد و توسعه آسیب های اجتماعی در محیط شهری ، افزایش جرایم در محیط های مهاجرپذیر،توسعة مسکن غیر سالم و حاشیه نشینی .

همان طور که نتایج این مطالعه نشان می دهد اشـتغال زنـان دارای ابعـاد مثبـت و منفی است کـه یکـی از آثـار منفـی آن تـأثیر آن بـر نهـاد خـانواده اسـت ، بایـد سیاست های در جامعه اعمال شود تا ابعاد مثبت اشتغال زنـان تقویـت و از ابعـاد منفی آن کاسته شود،به این منظور پیشنهادات زیر مفید به نظر می رسد: به منظور کاهش برقراری ارتباط زن و مردو تحکیم بنیاد خانواده ،تمرکز اشـتغال زنان بر فعالیت های زن محورکه اختلاط زن و مرد در آن حداقل است ."

تأثیر عوامل اقتصادی در طلاق در ایران

با رونق اقتصادی و شرایط اجتماعی متغیر، عوامل اقتصادی یکی از عوامل مهم و تعیین‌کننده در افزایش نرخ طلاق در ایران می‌باشند.
در ادامه به بررسی برخی از این عوامل خواهیم پرداخت:

بازار کار و ناتوانی اقتصادی
یکی از عوامل مهم تعیین‌کننده در تصمیم به طلاق، وضعیت بازار کار و ناتوانی اقتصادی افراد است.

هنگامی که فردی قادر به یافتن شغل پایدار نباشد یا با ناپایداری اقتصادی مواجه شود، این موضوع می‌تواند منجر به تنش‌ها و مشکلات زناشویی شود که در نهایت به طلاق منتهی می‌شود.

ضرورت‌های مالی و هزینه‌های زندگی

ارتفاع قیمت‌ها و هزینه‌های زندگی نیز از جمله عواملی است که بر تصمیم به طلاق تأثیرگذار است.

وقتی که هزینه‌های زندگی به شدت افزایش می‌یابد، زوجین ممکن است با مشکلات مالی روبه‌رو شوند که این مسئله می‌تواند به تنش‌ها و اختلافات بیشتر در زندگی زناشویی منجر شود.

تفاوت در درآمد و استقلال مالی

تفاوت در درآمد و استقلال مالی نیز می‌تواند عاملی در تصمیم به طلاق باشد. زنانی که درآمد مالی خود را ندارند یا به ندرت کار می‌کنند ممکن است احساس کنند که وابسته به همسر خود هستند و این موضوع می‌تواند به تضعیف روابط زناشویی و در نتیجه به طلاق منتهی شود.

نتیجه‌گیری

با توجه به اهمیت عوامل اقتصادی در زندگی زناشویی، ضروری است که این موضوعات مورد توجه و بررسی دقیق قرار گیرد. توسعه بازار کار، کاهش هزینه‌های زندگی، و تضمین استقلال مالی برای زنان می‌تواند به کاهش نرخ طلاق و افزایش استحکام زناشویی کمک کند.

[ جمعه 2 فروردین 1398  ] [ 10:36 AM ] [ ]