آه ای ایران عزیز...!-مریم محمودی-برادرزاده بنده

آه ایران عزیز ! سرزمین زرخیز ! تو چه زیبا هستی ! از دو سو بر دریا ، راه خود باز كنی . سر به دریا زده ای پا به دریا كردی داده ای جان در آغوش خود این مردم خوب . مردمی خوب و صبور ، مردمی عاشق و دلباختة نوع بشر . مردمی انسان دوست مردمی ایرانی ، مردمی عاشق تو ، عاشق میهن خود. عاشق كشور ایران عزیز. سرزمین زرخیز !ادامه مطلب

نوشته شده در تاريخ سه شنبه 25 فروردین 1394  ساعت 9:52 PM | نظرات (1)

دوازدهم فروردین مبارک باد

پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی در 22 بهمن سال ۱۳۵۷، به دعوت امام خمینی همه‌پرسی حکومت جمهوری اسلامی ایران در روزهای ۱۰ و ۱۱ فروردین ۱۳۵۸ در سراسر ایران برگزار شد و ۹۸٫۲ واجدین شرکت در همه‌پرسی با دادن رای «آری»، با برقراری حکومت جمهوری اسلامی موافقت کردند.

فردا تولد  بنده حقیر هم هست

این روز رو به نوبه خودم به تمام ایرانیان تبریک عرض مینمایمادامه مطلب

نوشته شده در تاريخ سه شنبه 11 فروردین 1394  ساعت 9:53 PM | نظرات (0)

نوروز امسال همه ما در شرایط محمدعلی کلی قرار داریم

ﻏﺎﻟﺐ ﺷﻴﻌﻴﺎﻥ ﺑﺎ ﻧﺎﻡ ﺑﻮکسورﻣﻌﺮﻭﻑ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ #ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻲ-کلی ﺁﺷﻨﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺍﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺸﺮﻑ ﺑﻪ ﺍﺳﻼﻡ ﻭ ﺁﻳﻴﻦ ﺗﺸﻴﻊ ﻧﺎﻡ #«ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻲ» ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﺧﻮﺩ ﺑﺮﮔﺰﻳﺪ.
ﺩﺭﺁﻥ ﺭﻭﺯﮔﺎﺭﻱ ﻛﻪ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﺍﻭ ﺩﺭ ﺻﺪﺭ ﺍﺧﺒﺎﺭ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﺟﺎﻱ ﺩﺍﺷﺖ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﺍﺯ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪﺍﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺷﺶ ﻣﺎﻩ ﺑﻌﺪ ﺩﻋﻮﺕ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.
ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩ ﺍﻣﻀﺎﺀ ﻣﻲﺷﻮﺩ ، ﻣﻬﻤﺎﻥ ﻫﺎ ﺩﻋﻮﺕ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ، ﺳﺎﻟﻦ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻱ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺍﺟﺎﺭﻩ ﻣﻲﺷﻮﺩ.
ﺩﻭ ﻣﺎﻩ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩ ﻣﻲ ﮔﺬﺭﺩ ، ﻭﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺍﻱ ﺑﻪ ﺳﺮﺭﺳﻴﺪ ﺧﻮﺩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻭ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﺭﻭﺯ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺑﺎ ﺭﻭﺯ ﻋﺎﺷﻮﺭﺍ ﻣﺼﺎﺩﻑ ﺍﺳﺖ.
ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺗﻠﻔﻦ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻭ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ: ﻣﻦ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﻣﻌﺬﻭﺭ ﻫﺴﺘﻢ ، ﺑﺎﻳﺪ ﭼﻨﺪ ﺭﻭﺯ ﺟﻠﻮﺗﺮ ﻳﺎ ﻋﻘﺐ ﺗﺮ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﻮﺩ.
ﻃﺮﻑ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ ﺑﻪ هیچ ﻮﺟﻪ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﭘﺬﻳﺮ ﻧﻴﺴﺖ ، ﻣﺎ ﺳﺎﻟﻦ ﻛﺮﺍﻳﻪ ﻛﺮﺩﻳﻢ، ﻫﺘﻞ ﺭﺯﺭﻭ ﻛﺮﺩﻳﻢ، ﺑﻠﻴﻂ ﻫﻮﺍﭘﻴﻤﺎ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺪﻋﻮﻳﻦ ﮔﺮﻓﺘﻴﻢ ﻭ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﻤﻲﺗﻮﺍﻧﻴﻢ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﺪﻫﻴﻢ.
#ﻛﻠﻲ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ: ﺁﻥ ﺭﻭﺯ ﻣﺼﺎﺩﻑ ﺑﺎ ﺭﻭﺯﻱ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻢ ﻛﻴﺸﺎﻥ ﻣﻦ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺭﻭﺯ ﻣﺮﺍﺳﻢ ﻋﺰﺍﺩﺍﺭﻱ ﺩﺍﺭﻧﺪ، ﺍﮔﺮ ﻣﻦ ﺁﻥ ﺭﻭﺯ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺑﺪﻫﻢ ﺷﻤﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﺷﻴﻌﻴﺎﻥ ﺑﻪ ﺟﺎﻱ ﻋﺰﺍﺩﺍﺭﻱ ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻪ ﻧﺸﺴﺘﻪ ، ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﻣﺮﺍ ﺗﻤﺎﺷﺎ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﻛﺮﺩ ﻭ ﻣﻦ ﺩﺭ ﻣﺤﻀﺮ ﺳﺎﻻﺭ ﺷﻬﻴﺪﺍﻥ ﺷﺮﻣﻨﺪﻩ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﺑﻮﺩ.
ﺳﺮﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺁﻥ ﺷﺮﻛﺖ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺁﻭﺭﺩ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ، ﺁﻗﺎﻱ ﻛﻠﻲ ﺩﻭ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺩﻻﺭ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻲ ﭘﺮﺩﺍﺯﺩ ﻭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺭﺍ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ ﺩﻫﻨﺪ .
‌‌
#محمدعلی-ﻛﻠﻲ ﻣﺴﻠﻤﺎﻥ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎﻳﻲ ﻧﺒﻮﺩ، ﺍﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻪ ﺣﻘﺎﻧﻴﺖﺍﺳﻼﻡ ﻭ ﺗﺸﻴﻊ ﭘﻲ ﺑﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ، ﺍﺯ ﺁﻳﻴﻦ ﺍﺟﺪﺍﺩﻱ ﺧﻮﺩ ﺩﺳﺖ ﻛﺸﻴﺪﻩ، ﺑﻪ ﺷﺮﻑ ﺍﺳﻼﻡ ﻭ ﺗﺸﻴﻊ ﻣﺸﺮﻑ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ، ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺭﻫﮕﺬﺭ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺮﺍﺳﻢ ﻋﺰﺍﺩﺍﺭﻱ ﺳﺎﻻﺭ ﺷﻬﻴﺪﺍﻥ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻬﺎ ﻣﻲ ﺩﺍﺩ ﻭ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻳﻦ ﻛﻪ ﺷﻤﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﺷﻴﻌﻴﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﺷﺎﻱ ﺑﺎﺯﻱ ﺧﻮﺩ ، ﺍﺯ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﻋﺰﺍﺩﺍﺭﻱ ﻣﺎﻧﻊ ﻧﺸﻮﺩ ، ﻣﺒﻠﻎ ﺩﻭ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺩﻻﺭ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ.
‌‌‌
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ آیا اگر ما ﺟﺎﯼ #ﻣﺤﻤﺪ-ﻋﻠﯽ-ﮐﻠﯽ ﺑﻮﺩیم، ﺣﺎﺿﺮ به پرداخت دو میلیون ﺩﻻﺭ ﺧﺴﺎﺭﺕ می‌شدیم؟؟
آیا ﺍﻣﺴﺎﻝ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺪﺍﺧﻞ ﺍﯾﺎﻡ ﻓﺎﻃﻤﯿﻪ ﻭ ﻧﻮﺭﻭﺯ ﺭﺍﻩ ﺩﺭﺳﺖ ﭼﯿست؟
آیا میتوانیم برای تعظیم و بزرگداشت عزای حضرت صدیقه سلام الله علیها، از برخی چیز ها بگذریم...؟
‌‌
عیـــــد نـــــوروز اســــت امــــا مــــادر ما بســـتریسـت
اصــــــل تاریــــــخ تشیـــــع فاطمــــیه محوریســــت‌ادامه مطلب

نوشته شده در تاريخ پنج شنبه 28 اسفند 1393  ساعت 5:42 AM | نظرات (0)

یادش بخیر...یکی بود! یک زمانی عیدی می داد!

یادش بخیر
یه روز یه رئیس جمهوری بود...
تو همچین روزایی
ب هر ایرانی 85هزارتومن عیدی داد
(ب هر نفر ایرانی ن هر خانواده)
بعد با شرمندگی اومد تلویزیون از ملت عذرخواهی کرد و گفت:
من شرمنده ملت هستیم ک نتونستیم آنچه در خور شاءن ملت بزرگ ایران هست رو ادا کنیم این مبلغ ناچیز فقط جهت سبزی پلو و ماهی و آجیل شب عیده...
ان شاالله روزی بتونیم آن چه که شایسته مردم ایران است را انجام بدیم..ادامه مطلب

نوشته شده در تاريخ سه شنبه 26 اسفند 1393  ساعت 4:27 AM | نظرات (0)

تعداد صفحات :29   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   >