لیست خطاهای ماشین لباسشویی اسنوا

لیست خطاهای ماشین لباسشویی اسنوا:

خطا E1 ماشین لباسشویی اسنوا

دلیل خطا E1 ماشین لباسشویی اسنوامربوط به عدم فرمان هیدروستات به شیر برقی است

رفع کد خطای E1 ماشین لباسشویی اسنوا:

·شیر برقی یا فیلتر ورودي آب کثیف میباشد

·شیر آب بسته است

·هیدروستات معیوب است

·شیلنگ هیدروستات معیوب است.

خطا E2 ماشین لباسشویی اسنوا

دلیل خطا E2 ماشین لباسشویی اسنوامربوط به عدم فرمان هیدروستات براي قطع شیر برقی

رفع کد خطای E2 ماشین لباسشویی اسنوا:

·شیربرقی معیوب است.

·هیدروستات معیوب است.

·اتصال بین فیشهاي هیدروستات و هیدروستات معیوب است.

خطا E4 ماشین لباسشویی اسنوا

علت خطا E4 ماشین لباسشویی اسنوانشتی آب

رفع کد خطای E4 ماشین لباسشویی اسنوانشتی آب از درام یا لوله تخلیه را بررسی کنید.

خطا E5 ماشین لباسشویی اسنوا

علت خطا E5 ماشین لباسشویی اسنوااین خطا می تواند یکی از دلایل زیر را داشته باشد:

·موتور خراب باشد.

·موتور چرخش صحیحی را نداشته باشد.

·برد ترایاک موتور اتصال کوتاه باشد یا در حالت دیودی باشد.

رفع کد خطای E5 ماشین لباسشویی اسنوا:

·اگر موتور خراب شده باشد، باید آن را تعویض کنید.

·اگر موتور نمی چرخد یا چرخش مناسبی ندارد، با شماره شرکت خدمات پس از فروش تماس حاصل فرمایید تا سرویس کار مجرب را برای تعمیر ارسال کنند.

·اگر برد مدار موتور اتصال کوتاه شده باشد، باید مدار موتور تعویض شود و نیازی نیست که کل موتور تعویض شود.

خطا E6 ماشین لباسشویی اسنوا

علت خطا E6 ماشین لباسشویی اسنوااین خطا می تواند یکی از دلایل زیر را داشته باشد:

·موتور سوخته است.

·سوکت موتور و سیم کشی قفل شده است.

·اتصال کوتاه رخ داده است.

·رله خراب شده است.

رفع کد خطای E6 ماشین لباسشویی اسنوا

·اگر موتور سوخته باشد باید موتور را تعویض کنید.

·اگر سوکت و سیم کشی مشکل پیدا کند سرویس کار به راحتی می تواند این خطا را برطرف کند.

·مداری که اتصال کوتاه شده است را باید تعویض کرد یا توسط تعمیرکار مجرب تعمیر شود.

·اگر رله خراب شده باشد باید رله جدیدی به جای رله قبلی قرارداده و رله را تعویض کرد.

خطا E7 ماشین لباسشویی اسنوا

علت خطا E7 ماشین لباسشویی اسنوا

·موتور در جهت مناسب و درست کار نمی کند یا در خلاف جهت اصلی حرکت می کند.

·شاید موتور سوخته باشد

·مدار برد خراب شده باشد

رفع کد خطای E7 ماشین لباسشویی اسنوا:

·اگر موتور نمی چرخد یا چرخش مناسبی ندارد، با شماره شرکت خدمات پس از فروش تماس حاصل فرمایید تا سرویس کار مجرب را برای تعمیر ارسال کنند.

·اگر موتور خراب شده باشد، باید آن را تعویض کنید.

·اگر برد مدار موتور خراب یا اتصال کوتاه شده باشد، باید برد تعویض شود.

خطا E8 ماشین لباسشویی اسنوا

علت خطا E8 ماشین لباسشویی اسنوا:

·این خطا می تواند ناشی از خرابی یا نقصی در عملکرد موتور باشد.

·سیم کشی دچار قطعی شده باشد یا سوکت قفل شده است.

·ممکن است که برد خراب باشد.

رفع کد خطای E8 ماشین لباسشویی اسنوا

·اگر موتور خراب شده باشد، باید آن را تعویض کنید.

·سیم کشی را مجدداً انجام دهید یا سوکت را تعویض کنید.

·بردی را که خراب شده است را باید تعویض نمود.

خطا E9 ماشین لباسشویی اسنوا

علت خطا E9 ماشین لباسشویی اسنوا:

·ممکن است هیدرو استات خراب شده باشد.

·شاید مدار برد اتصال کوتاه یا خراب شده باشد یا فرمان برد خراب شده باشد.

رفع کد خطای E9 ماشین لباسشویی اسنوا:

·اگر هیدروستات موتور ماشین لباسشویی اسنوا خراب شده باشد باید مقدار اهم آن چک شود.

·مدار برد در صورت خرابی باید تعویض یا تعمیر شود.

خطا H2 ماشین لباسشویی اسنوا

علت خطا H2 ماشین لباسشویی اسنواممکن است ترموستات در ماشین لباسشویی های مدل قدیمی تر یا ترمیستور در ماشین لباسشویی های مدل جدیدتر خراب شده باشند.

رفع کد خطای H2 ماشین لباسشویی اسنواترموستات یا ترمیستور را تعویض کنید.

خطا H4 ماشین لباسشویی اسنوا

علت خطا H4 ماشین لباسشویی اسنوادمای بالا دستگاه و داغ کردن ماشین لباسشویی

رفع کد خطای H4 ماشین لباسشویی اسنوامقدار اهم ترمیستور به همراه سطح آب را چک کنید-المنت موجود در درام گرم کننده داغ شده است-مدار برد خراب شده باشد.

خطا H5 ماشین لباسشویی اسنوا

علت خطا H5 ماشین لباسشویی اسنوادمای بالای آب  و دمای بیش از 45 درجه

رفع کد خطای H5 ماشین لباسشویی اسنوامقدار اهم ترمیستور چک شود و در صورت خرابی تعویض شود.

خطا H6 ماشین لباسشویی اسنوا

علت خطا H6 ماشین لباسشویی اسنوا:

·اشکالاتی در هیتر و خرابی المنت

·مدار برد خراب شده باشد

رفع کد خطای H6 ماشین لباسشویی اسنوا:

·مقدار مقاومت المنت را چک کنید.

·در صورت خرابی مدار برد، آن را تعویض کنید.

·سیم کشی را بررسی کنید تا مطمئن شوید که قطعی ندارد.

خطا H8 ماشین لباسشویی اسنوا

علت خطا H8 ماشین لباسشویی اسنوا:

·دمای بالای المنت

·خرابی برد

·کم بدن سطح آب داخل مخزن

·اشکال از افزایش دمای المنت – سطح آب داخل مخزن چک شود – المنت بدون آب کار میکند – خرابی از برد 

رفع کد خطای H8 ماشین لباسشویی اسنوا:

·افزایش دمای المنت می تواند ناشی از خرابی المنت داخل درام گرم کننده باشد.

·در صورت خرابی برد، برد باید تعویض شود.

·سطح آب داخل مخزن باید چک شود.

خطا IB ماشین لباسشویی اسنوا

علت خطا IB ماشین لباسشویی اسنواخرابی برد

رفع کد خطای IB ماشین لباسشویی اسنوا:

·اشکال در ترانسور

·قطبی برد، برد را تعویص کنید.

خطا LB ماشین لباسشویی اسنوا

علت خطا LB ماشین لباسشویی اسنواعدم فرمان قفل درب

رفع کد خطای LB ماشین لباسشویی اسنوا:

·درب باز است.

·قفل درب معیوب است.

·فیشهاي قفل درب معیوب است.

·برد معیوب است.

خطا OE ماشین لباسشویی اسنوا

علت خطا OE ماشین لباسشویی اسنواعدم تخلیه بعد از چند دقیقه

رفع کد خطای OE ماشین لباسشویی اسنوا:

·شیلنگ تاخورده یا کثیف است.

·پمپ تخلیه معیوب است.

خطا PFE ماشین لباسشویی اسنوا

علت خطا PFE ماشین لباسشویی اسنوا:

·آب ماشین لباسشویی تخلیه نمی شود.

·ممکن است مدار برد خراب شده باشد.

·ممکن است پمپ تخلیه خراب شده باشد.

رفع کد خطای PFE ماشین لباسشویی اسنوا:

·در صورت خرابی برد، برد تعمیر یا تعویض شود.

·سیم کشی به خوبی بررسی شود.

·اگر پمپ تخلیه  خراب شده است، تعویض شود.

خطا IE ماشین لباسشویی اسنوا

علت خطا IE ماشین لباسشویی اسنوااشکالاتی در ورود آب- بسته بودن شیر آب-مسدود بودن فیلتر ورودی آب-خراب بودن شیر برق-خراب بودن پمپ تخلیه-خراب شدن هیدروستات – عملکرد نامناسب برد

رفع کد خطای IE ماشین لباسشویی اسنوا:

·اگر شیر آب بسته باشد باید شیر آب را باز کنید.

·در صورت مسدود بودن فیلتر ورودی آب، فیلتر را باز کنید.

·نامرغوب یا خراب بودن شیر برقی ماشین لباسشویی سبب می شود تا شیر برقی را تعویض کنید.

·در صورت خراب بودن پمپ تخلیه، پمپ  را عوض کنید.

·هیدروستات نامرغوب یا خراب را باید تعویض نمود.

·در صورت خرابی برد، برد جدید را باید تعویض نمود.

خطا UE ماشین لباسشویی اسنوا

علت خطا UE ماشین لباسشویی اسنواتراز ماشین لباسشویی درست نباشد- لباسها در یک طرف درام در هم پیچیده شده باشند

رفع کد خطای UE ماشین لباسشویی اسنواماشین لباسشویی نیاز به تعمیر دارد و باید لباسشویی را متوقف کرده و لباسها را مرتب تر در لباسشویی قرار دهید.

خطا ماشین لباسشویی دیجیتالی اسنوا

ممکن است ماشین لباسشویی دیجیتالی اسنوا علاوه بر خطاهای بالا خطاهای دیگری نیز به شما نشان دهد. خطاها و کد خطاهای مخصوص ماشین لباسشویی دیجیتالی اسنوا، دلیل خطا و شرح آن را در نمایندگی تعمیرات ماشین لباسشویی اسنوا دنبال کنید.

خطا 1E ماشین لباسشویی اسنوا

علت خطا 1E ماشین لباسشویی اسنوامسیر ورود آب و یا هیدروستات اشکال دارد.

رفع کد خطای 1E ماشین لباسشویی اسنواچک کردن مسیر ورود آب و یا هیدروستات

خطا 0E ماشین لباسشویی اسنوا

علت خطا 0E ماشین لباسشویی اسنوامسیر تخلیه آب اشکال دارد

رفع کد خطای 0E ماشین لباسشویی اسنوا: چک کردن شلنگ تخلیه و بمب تخلیه آب

خطا LE ماشین لباسشویی اسنوا

علت خطا LE ماشین لباسشویی اسنوا: درب بسته نمی شود.

رفع کد خطای LE ماشین لباسشویی اسنوا: بعد از اطمینان از بسته بودن درب میکروسوییچ درب چک شود.[ یک شنبه 21 دی 1399  ] [ 12:46 AM ] [ حسن امامی ]
[ نظرات(0) ]