چند نكته درباره سجده‏

http://uupload.ir/files/0xy_21.jpg

چند نكته درباره سجده‏
1. در سجده بايد به مقدار گفتن ذكر واجب، بدن آرام باشد.[1]
2. بعد از تمام شدن ذكر سجده اول، بايد بنشيند تا بدن آرام گيرد و دوباره به سجده رود.[2]
3. اگر پيش از تمام شدن ذكر، عمداً سر از سجده بردارد، نماز باطل است.[3]
4. اگر هنگامى كه ذكر سجده را مى‏ گويد، يكى از اعضاى سجده را عمداً از زمين بردارد، نمازش باطل مى ‏شود ولى موقعى كه مشغول گفتن ذكر نيست، اگر غير از پيشانى جاهاى ديگر را از زمين بردارد و دوباره بگذارد، اشكال ندارد.[4]
5. چيزهايى كه سجده بر آنها صحيح است: عبارتند از خاك، سنگ، گل پخته، گچ، چوب، چمن و ... همچنين سجده بر چيزهايى كه از زمين مى‏ رويد و خوراك حيوان است، مثل علف و كاه صحيح است.[5]
7. سجده بر كاغذ، اگر از پنبه و مانند آن ساخته شده باشد، صحيح است.[6]
8. اگر در سجده اول، مهر به پيشانى بچسبد، بايد براى سجده دوم مهر را از پيشانى بردارد و بعد به سجده برود و اگر بدون اين كه مهر را بردارد، دوباره به سجده رود، نماز باطل است.[59]
9. اندازه مُهر بايد به اندازه يك درهم (سكه) باشد هر چند برخى از مراجع‏ تقليد همچون حضرت امام به ‏اندازه سر انگشت را كافى دانسته‏ اند.

[1] توضيح المسائل مراجع، ج 1، م 1050.

[2] همان، م 1056.

[3] همان، م 1052.

[4] همان، م 1054.

[5] توضيح المسائل مراجع، م 1078.

[6] همان، م 1082.

[7] همان، م 1086.

 [ سه شنبه 30 آبان 1396  ] [ 7:42 PM ] [ فروزان ]
[ نظرات(0) ]