تلنگر...

 

اون رفیق صمیمے 
که به خاطرش خلاف میکنے و
مرتکب گنــ↯ـــاه میشی،

فردای قیامت
سراغ تو رو هم نمیگیره

[ یک شنبه 20 اسفند 1396  ] [ 1:26 PM ] [ زینب زارع ]
نظرات

تلنگر...

[ سه شنبه 15 اسفند 1396  ] [ 8:11 AM ] [ زینب زارع ]
نظرات

تلنگر ...او همیشه حواسش هست....

 

حتی اگر هیچ کس هم نفهمه ،
خـــــدا میبینه !....

چه توی کوچه و خیابون ،چه
فضـــــای مجازی...

خدایی که هم شاهده،
هم قاضے...

[ چهارشنبه 9 اسفند 1396  ] [ 5:45 PM ] [ زینب زارع ]
نظرات

تلنگر...

[ شنبه 5 اسفند 1396  ] [ 9:06 PM ] [ زینب زارع ]
نظرات

مادری خورده زمین....

[ دوشنبه 23 بهمن 1396  ] [ 5:00 PM ] [ زینب زارع ]
نظرات