قبرستان متبرکه بقیع.

 

تولّد امام حسن مجتبی (ع) کریم اهل

بیت بر جمیع شیعیان جهان مبارک باد.

     ای حَسَن! (ع) ای گل بُستان رسول الهّی                      
     توگل سرسبد و زیور آل الهّی 

     همه در حُسن تو مبهوت و تو در حُسن، حَسَن                 
     حُسن باشد که نگاهی بنمایی گاهی 

     کوه بخشش به کنار تو چو کاهی نبود                          
     نظری کن که منم در ره تو چون کاهی 

     جلوه شمس رخت کرد فروزنده جهان                           
     پیش حُسن رخ تو جلوه ندارد ماهی 

     همه شاهان به کرم نزد تو دریوزه کنند                       
     به در چون تو شهی نیست کسی را جاهی