کد ِکج شدَنِ تَصآویر

کداهنگ برای وبلاگ

چشمه سلطان ولی کریز
چشمه سلطان ولی کریز
 
نويسندگان

کریزی ها/تصاویر

احمداسماعیلی کریزی/استان خراسان رضوی /بخش کوهسرخ کاشمر

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
88654592806970024890.jpg;88654592806970024890.jpg;88654592806970024890.jpg;88654592806970024890.jpg;88654592806970024890.jpg;88654592806970024890.jpg;88654592806970024890.jpg;88654592806970024890.jpg;88654592806970024890.jpg;88654592806970024890.jpg;img_20160426_231804.jpg
88654592806970024890.jpg;88654592806970024890.jpg;88654592806970024890.jpg;88654592806970024890.jpg;88654592806970024890.jpg;88654592806970024890.jpg;88654592806970024890.jpg;88654592806970024890.jpg;88654592806970024890.jpg;88654592806970024890.jpg;88654592806970024890.jpg;img_20160426_231804.jpg
img_20160426_231804.jpg

88654592806970024890.jpg;88654592806970024890.jpg;88654592806970024890.jpg;88654592806970024890.jpg;88654592806970024890.jpg;

88654592806970024890.jpg;88654592806970024890.jpg;88654592806970024890.jpg;88654592806970024890.jpg;88654592806970024890.jpg;88654592806970024890.jpg;88654592806970024890.jpg;88654592806970024890.jpg;88654592806970024890.jpg;88654592806970024890.jpg;img_20160426_231804.jpg
88654592806970024890.jpg;88654592806970024890.jpg;88654592806970024890.jpg;88654592806970024890.jpg;88654592806970024890.jpg;88654592806970024890.jpg;88654592806970024890.jpg;88654592806970024890.jpg;88654592806970024890.jpg;88654592806970024890.jpg;88654592806970024890.jpg;img_20160426_231804.jpg
img_20160426_231804.jpg

88654592806970024890.jpg;88654592806970024890.jpg;88654592806970024890.jpg;88654592806970024890.jpg;88654592806970024890.jpg;88654592806970024890.jpg;

88654592806970024890.jpg;

88654592806970024890.jpg;88654592806970024890.jpg;88654592806970024890.jpg;88654592806970024890.jpg;88654592806970024890.jpg;88654592806970024890.jpg;88654592806970024890.jpg;88654592806970024890.jpg;88654592806970024890.jpg;88654592806970024890.jpg;img_20160426_231804.jpg
88654592806970024890.jpg;88654592806970024890.jpg;88654592806970024890.jpg;88654592806970024890.jpg;88654592806970024890.jpg;88654592806970024890.jpg;88654592806970024890.jpg;88654592806970024890.jpg;88654592806970024890.jpg;88654592806970024890.jpg;88654592806970024890.jpg;img_20160426_231804.jpg
img_20160426_231804.jpg

88654592806970024890.jpg;88654592806970024890.jpg;88654592806970024890.jpg;88654592806970024890.jpg;88654592806970024890.jpg;

88654592806970024890.jpg;88654592806970024890.jpg;88654592806970024890.jpg;88654592806970024890.jpg;88654592806970024890.jpg;88654592806970024890.jpg;88654592806970024890.jpg;88654592806970024890.jpg;88654592806970024890.jpg;88654592806970024890.jpg;img_20160426_231804.jpg
88654592806970024890.jpg;88654592806970024890.jpg;88654592806970024890.jpg;88654592806970024890.jpg;88654592806970024890.jpg;88654592806970024890.jpg;88654592806970024890.jpg;88654592806970024890.jpg;88654592806970024890.jpg;88654592806970024890.jpg;88654592806970024890.jpg;img_20160426_231804.jpg
img_20160426_231804.jpg

88654592806970024890.jpg;88654592806970024890.jpg;88654592806970024890.jpg;88654592806970024890.jpg;88654592806970024890.jpg;

 

 

 

88654592806970024890.jpg;88654592806970024890.jpg;88654592806970024890.jpg;88654592806970024890.jpg;88654592806970024890.jpg;88654592806970024890.jpg;88654592806970024890.jpg;88654592806970024890.jpg;88654592806970024890.jpg;88654592806970024890.jpg;img_20160426_231804.jpg
88654592806970024890.jpg;88654592806970024890.jpg;88654592806970024890.jpg;88654592806970024890.jpg;88654592806970024890.jpg;88654592806970024890.jpg;88654592806970024890.jpg;88654592806970024890.jpg;88654592806970024890.jpg;88654592806970024890.jpg;88654592806970024890.jpg;img_20160426_231804.jpg
img_20160426_231804.jpg

88654592806970024890.jpg;88654592806970024890.jpg;88654592806970024890.jpg;88654592806970024890.jpg;88654592806970024890.jpg;

88654592806970024890.jpg;88654592806970024890.jpg;88654592806970024890.jpg;88654592806970024890.jpg;88654592806970024890.jpg;88654592806970024890.jpg;88654592806970024890.jpg;88654592806970024890.jpg;88654592806970024890.jpg;88654592806970024890.jpg;img_20160426_231804.jpg
88654592806970024890.jpg;88654592806970024890.jpg;88654592806970024890.jpg;88654592806970024890.jpg;88654592806970024890.jpg;88654592806970024890.jpg;88654592806970024890.jpg;88654592806970024890.jpg;88654592806970024890.jpg;88654592806970024890.jpg;88654592806970024890.jpg;img_20160426_231804.jpg
img_20160426_231804.jpg

88654592806970024890.jpg;88654592806970024890.jpg;88654592806970024890.jpg;88654592806970024890.jpg;88654592806970024890.jpg;88654592806970024890.jpg;

88654592806970024890.jpg;

 

 

 

88654592806970024890.jpg;

 

88654592806970024890.jpg;

 

 

کریزی ها/تصاویر


ادامه مطلب[ پنج شنبه 31 فروردین 1396  ] [ 4:31 PM ] [ احمد ]
نظرات 0

 

 

تصاویرکمتردیده شده احمداسماعیلی کریزی و...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
تصاویرکمتردیده شده احمداسماعیلی کریزی و...
 
 

احمداسماعیلی کریزی

 

 خراسان رضوی،کاشمر

 

http://barrudkariz.shblog.ir/

 

http://barrud.rasekhoonblog.com

 

 

تصاویرکمتردیده شده احمداسماعیلی کریزی و...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
تصاویرکمتردیده شده احمداسماعیلی کریزی و...
 
 

احمداسماعیلی کریزی

 

 خراسان رضوی،کاشمر

 

http://barrudkariz.shblog.ir/

 

http://barrud.rasekhoonblog.com/

 

 

تصاویرکمتردیده شده احمداسماعیلی کریزی و...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
تصاویرکمتردیده شده احمداسماعیلی کریزی و...
 
 

احمداسماعیلی کریزی

 

 خراسان رضوی،کاشمر

 

http://barrudkariz.shblog.ir/

 

http://barrud.rasekhoonblog.com

 

 

تصاویرکمتردیده شده احمداسماعیلی کریزی و...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
تصاویرکمتردیده شده احمداسماعیلی کریزی و...
 
 

احمداسماعیلی کریزی

 

 خراسان رضوی،کاشمر

 

http://barrudkariz.shblog.ir/

 

http://barrud.rasekhoonblog.com

 

 

تصاویرکمتردیده شده احمداسماعیلی کریزی و...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
تصاویرکمتردیده شده احمداسماعیلی کریزی و...
 
 

احمداسماعیلی کریزی

 

 خراسان رضوی،کاشمر

 

http://barrudkariz.shblog.ir/

 

http://barrud.rasekhoonblog.com/

www.baghdasht1.blogfa.com

 

/

www.baghdasht1.blogfa.com

 

/

www.baghdasht1.blogfa.com

 

www.baghdasht1.blogfa.com

 

/

www.baghdasht1.blogfa.com

 

ادامه مطلب[ چهارشنبه 30 فروردین 1396  ] [ 6:42 PM ] [ احمد ]
نظرات 0

 

 

تصاویرکمتردیده شده احمداسماعیلی کریزی و...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
تصاویرکمتردیده شده احمداسماعیلی کریزی و...
 
 

احمداسماعیلی کریزی

 

 خراسان رضوی،کاشمر

 

http://barrudkariz.shblog.ir/

 

http://barrud.rasekhoonblog.com/

 

 

تصاویرکمتردیده شده احمداسماعیلی کریزی و...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تصاویرکمتردیده شده احمداسماعیلی کریزی و...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
تصاویرکمتردیده شده احمداسماعیلی کریزی و...
 
 

احمداسماعیلی کریزی

 

 خراسان رضوی،کاشمر

 

http://barrudkariz.shblog.ir/

 

http://barrud.rasekhoonblog.com

 

 

تصاویرکمتردیده شده احمداسماعیلی کریزی و...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
تصاویرکمتردیده شده احمداسماعیلی کریزی و...
 
 

احمداسماعیلی کریزی

 

 خراسان رضوی،کاشمر

 

http://barrudkariz.shblog.ir/

 

http://barrud.rasekhoonblog.com

 

 

تصاویرکمتردیده شده احمداسماعیلی کریزی و...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
تصاویرکمتردیده شده احمداسماعیلی کریزی و...
 
 

احمداسماعیلی کریزی

 

 خراسان رضوی،کاشمر

 

http://barrudkariz.shblog.ir/

 

http://barrud.rasekhoonblog.com/

www.baghdasht1.blogfa.com

 

/

www.baghdasht1.blogfa.com

 

/

www.baghdasht1.blogfa.com

 
 
 
تصاویرکمتردیده شده احمداسماعیلی کریزی و...
 
 

احمداسماعیلی کریزی

 

 خراسان رضوی،کاشمر

 

http://barrudkariz.shblog.ir/

 

http://barrud.rasekhoonblog.com/

www.baghdasht1.blogfa.com

 

www.baghdasht1.blogfa.com

 

ادامه مطلب[ چهارشنبه 30 فروردین 1396  ] [ 6:38 PM ] [ احمد ]
نظرات 0

 

  مسجد ابوذر : 

 

 

photo_2017-01-18_04-44-44.jpg

                                                                                                                                                                                                        یکی دیگر از مساجد تاریخی مدینه منوره مسجد ابوذر است ، اين مسجد به طول پانصد و پنجاه متر از شمال مسجد نبوي فاصله دارد،علت نام گذاری آن به مسجد ابوذر آن است که این مسجد در آخر خيابان ابوذر واقع شده است، و آنرا مسجد السجده نیز، مي نامند بعلت اينكه پيامبر گرامي (ص) در این مکان دو ركعت نماز خواندند و در ركعت دوم سجده ایشان طولاني شد،طوری، كه صحابه خيال كردند پيامبر(ص) جان به جان آفرين تسليم كرده است لكن وقتي برخا ست فرمود(ص) : جبرئيل نزد من آمد و فرمود هر كه بر تو صلوات فرستد خداوند ده مرتبه بر او صلوات مي فرستد و درجات او ده بار بالا مي رود ،مسجد البحير نيز ناميده مي شود زيرا باغي متعلق به شخصی بنام بحير اينجا در كنار مسجد بوده.[1]

 مسجد السبق  :

                                                                                                                                                                                  یکی دیگر از ازمساجد که در شمال شرقي مسجد پيامبر(ص) است و فاصله آن تا مسجد النبی( ص) پانصد متر است مسجد السبق است  وگفته شده است که پيامبر (ص)مسابقه اسبها را در اين منطقه قرار داده اند.[2]                                                                                                   

  مسجد الرايه  :

                                                                                                                                                                       مسجدی در شمال مسجد نبوي و در فاصله 1800متري آن قرار دارد به نام مسجد الرایه ، علت نامگذاري آن اینست که پيامبر اكرم (ص)  پرجم پيروزي خود را در جنگهاي خيبر و تبوك روي آن كوه نصب كردند و برفراز آن نماز خواند. و مسجد بالاي كوه الرايه قرار دارد .[3]

 مسجد الدرع:

  

                                                                                                                                                                                                           درع بمعنی زره است وعلت نام گذاری آنست که این مسجد که در مسير جاده شهداي احد قرار دارد ،پيامبر(ص) زره  يا لباس مخصوص جنگي خود را در آ ن گذاشت.[4]

 مسجد: الشيخين يا البدايع يا المستراح :

 

                                                                                                                                        یکی دیگر از مساجد تاریخی مدینه منوره مسجدی است که نا م های فوق را باخود همراه دارد ، ودرسمت چپ جاده شهداي احد و 1300متري آن واقع شده است ، درمورد وجه تسمیه آن ،گفته شده است که آن محل یهودی نشین بوده و مرد و زن  یهودی صد ساله اي به صورت مستمر وغیر عادی، در اين مکان ، سرگرم گفتگو و صحبت مي شدند، طوری که زبانزد دیگران شده بود وچون این دونفر پیر بودند ، و شیخ در عربی به پیر اطلاق می شود،لذا این منطقه به نام شيخين نامگذاري شد ،یعنی دو انسان پیرومسن،  و مسجد البدايع هم گفته شده چون بدعت به معنای چیز جدید وتازه است واین عمل پیرمرد وپیرزن چیز تازه وجدیدی بود ، زیرا عشق در پیری بیشتر به رسوائی می کشد ، و درمورد نام گذاری آن به مسجد المستراح ، نقل شده است ، که پيامبر(ص) سر راه احد آنجا استراحت كرده اند، وبعد در آن مکان مسجدی ساخته شده است،که آن را مسجد المستراح ناميده اند، زیرامستراح به معنای مکان استراحت است ، و گفته شده اينجا پیامبر(ص) از لشگرسان ديده اند.[5] 

[1] - مجله میقات شماره 20 ص 124

[2] - همان ص 125

[3] - همان ص 127

[4] - همان ص 138

[5] - همان ص 139

 

 

 

احمداسماعیلی کریزی

 

 خراسان رضوی،کاشمر

 

http://barrudkariz.shblog.ir/

 

http://barrud.rasekhoonblog.com/

www.baghdasht1.blogfa.com

 

 

تاریخ اماکن مکه ومدینه(87): ازکتاب حرمین شریفین نوشته حجت الاسلام علی اسماعیلی کریزی

 

ادامه مطلب[ چهارشنبه 30 فروردین 1396  ] [ 5:49 PM ] [ احمد ]
نظرات 0